Historiek / Mijlpalen

Het Forum Vlaamse Longartsen vzw werd opgericht begin 1998 onder impuls van Maurits Demedts. De doelstelling, met name de diverse Vlaamse pneumologische activiteiten en initiatieven overkoepelen en coördineren, kende een breed draagvlak.

Immers meer en meer Vlaamse longartsen waren overtuigd van de nood aan een goed gestructureerde vereniging die de opleiding, de voortgezette bijscholing, de kwaliteitsverbetering en beroepsbelangen in de pneumologie in Vlaanderen coördineert en die zich krachtdadig profileert ten overstaan van de beleidsinstellingen en de andere specialistische disciplines.

Op de stichtingsvergadering van 13 februari 1998 werden de doeleinden nader omschreven, het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd en werden de leden van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur benoemd.

Het Forum Vlaamse Longartsen omvatte o.a. 'Colloquia en Opleiding' en een aantal andere werkgroepen en commissies. De bedoeling van deze verkgroepen en commissies was/is om aldus voor de diverse deeldisciplines kwaliteit en standaardisatie te bevorderen, o.a. door guidelines, studies en eventueel door opleidngs- en vervolmakingscycli.

Volgende Werkgroepen of Commissies zijn momenteel niet actief: Algemeen beleid, Bronchuscarcinoom, Interventionele Bronchoscopie, Medische Thoracoscopie, begeleiding VVLR, beroepsbelangen, Financies, Infectieziekten.
Heeft u interesse in één van vermelde Werkgroepen of Commissies of u heeft een project dat hierin kadert dan kan de Werkgroep of Commissie terug worden geactiveerd.